แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับและโครงการหลักของโรงเรียน
-การจัดสรรงบประมาณตามโครงการหลักของโรงเรียน
-ปฎิทินตามงบประมาณปี 2563
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน -แบบสรุปการใช้งบประมาณแต่ละฝ่าย
-แบบสรุปการงบประมาณแบบรายเดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 

 

 

^