วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

    ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมีความเป็นเลิศทางการศึกษา พัฒนาสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและรู้จักใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปรัชญา

“ปญฺญา นรานํ   รตฺนํ”
(ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน)

คติพจน์
ปัญญา   เรียนดี   กีฬา   สามัคคี   มีวินัย

สีประจำโรงเรียน
ม่วง - ขาว
   ม่วง              เกิดจากสีแดงหมายถึงความกล้าหาญ และสีน้ำเงิน  หมายถึงความสุขุมหนักแน่น
  ขาว              หมายถึงความบริสุทธิ์  ซื่อสัตย์

อักษรย่อ
ส.พ.

ตราประจำโรงเรียน


ดวงประทีป  หนังสือ  และรวงข้าว

                   ข้าว     เป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์มาก    แต่กว่าจะได้เมล็ดข้าวที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ขึ้นมาต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างลำบาก  ทำนองเดียวกับนักเรียนที่จะผ่านการศึกษาในแต่ละขั้นได้  ต้องอาศัยความอดทน  ความพยายามต่อสู้อุปสรรคและท้ายที่สุดถ้าได้นำความรู้ที่ตนได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  สังคมและบ้านเมือง ก็จะเกิดคุณค่าต่อมนุษย์โลกดุจดังเมล็ดข้าว
                   เทียนตั้งอยู่บนหนังสือ    ที่มาของความรู้ย่อมเกิดจากความอุตสาหะ  วิริยะ  ความมานะอดทนศึกษาจากตำรา  ความรู้จะเป็นแสงสว่างนำไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิต เทียนถึงจะเป็นเล่มน้อยนิดแต่ก็มีค่ามากสำหรับผู้ที่อยู่ในความมืด  และสามารถส่องทางให้แก่ผู้ที่อยู่ในความมืดให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้


^