แบบสรุปความพึงพอใจ

แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 100 คน 


 
^