ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

                           สรุปยอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                   
ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลรายบุคคล (DMC)
                                      ข้อมูล ณ วันที่ 
18 กรกฎาคม 2563
                  

          
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 175 201 376
มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 184 326
มัธยมศึกษาปีที่ 3 124 193 317
มัธยมศึกษาตอนต้น 441 578 1019
มัธยมศึกษาปีที่ 4 92 170 262
มัธยมศึกษาปีที่ 5 84 167 251
มัธยมศึกษาปีที่ 6 80 183 263
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 256 520 776
รวมทั้งหมด 697 1098 1795
              
 
^