รายงานโครงการปี63

pdf
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT.pdf
แบบรายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​​​​​​​
pdf
โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
แบบรายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
pdf
รายงานการคัดกรองนักเรียน ประจำปี 2563.pdf
รายงานการคัดกรองนักเรียน ประจำปี 2563
pdf
รายผลโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านปีการศึกษา 2563.pdf
รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2563
pdf
การพัฒนาบุคลากรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ.pdf
โครงการการพัฒนาบุคลากร “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)” ประจำปีงบประมาณ 2563
pdf
โครงการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ.pdf
โครงการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
pdf
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมีทักษะในการทำงาน.pdf
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมีทักษะในการทำงาน
1
^