ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

                    โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ในระยะแรกตั้งเป็น “โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สาขาน้ำโสม” อาศัยโรงเรียนบ้านนางัวเป็นสถานศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรก จำนวน ๒๔ คน เป็นชาย ๑๕ คน หญิง ๙ คน และได้รับความอนุเคราะห์จากกิ่งอำเภอน้ำโสม จัดหาอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และครูมาทำการสอน ๒ คน และแต่งตั้งให้ นายประวิทย์  ฝังแก้ว ครูใหญ่บ้านเจริญสุข รักษาการครูใหญ่
                    โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็น “โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ มีนายสงบ ผลินยศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายสถานศึกษามาตั้งอยู่ที่บ้านโนนผาแดง หมู่ ๙  ตำบล  นางัว โดยทางกิ่งอำเภอน้ำโสมได้จัดสรรที่ดินให้มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๓ ไร่ ๗๕ ตารางวา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน   ปีการศึกษา ๒๕๑๘  นายสงบ ผลินยศ ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียน  สร้างคอมวิทยา   นายสานิต  วีระเดชะ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปี ๒๕๑๘ นี้ ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก อีกจำนวน ๘ ห้องเรียน
                   ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ นายสานิต วีระเดชะ ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร   
นายจำรัส สุวรรณบุตร มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก อีกจำนวน ๕ ห้องเรียน
                   ในปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก อีกจำนวน ๔ ห้องเรียน
                   ในปีการศึกษา ๒๕๒๗  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  มพช. ๒  รุ่นที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ CS  ๒๑๓ B ๑ หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม – คหกรรม ๑ หลัง
                   ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ นายจำรัส สุวรรณบุตร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
                   ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนระดับผู้อำนวยการ ระดับ ๗ และได้งบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗  (๒๕๒๗) จำนวน ๑ หลัง 
                   ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ (ปรับปรุง ๒๙) จำนวน ๑ หลัง และ บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลังห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ ๖ ที่/๒๕๒๗  จำนวน ๑ หลัง
                   ปีการศึกษา ๒๕๓๕ นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังพิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายพนัส วุฒิสาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
                   ปีการศึกษา ๒๕๔๑ นายพนัส วุฒิสาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายวิเศษ สิงหศิริ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นายธีรพล เพชรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการที่เสียชีวิต
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นายประโมทย์ พวงสุวรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายประโมทย์ พวงสุวรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ นายธีรพล เพชรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
                    ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
                    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการที่โรงเรียนหนองหานวิทยา  นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
                    ปีการศึกษา ๒๕๕๗  นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล เกษียณอายุราชการ นายธวัช บรรเลง-รมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
                    ปีการศึกษา ๒๕๕๙  นายธวัช  บรรเลงรมย์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนหนองหานวิทยา  นายประสุข  ศรีจันทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนจนถึงปัจจุบัน
                    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายประสุข ศรีจันทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร นายพิทักษ์ ตุ้มมี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนจนถึงปัจจุบัน
^