Personnel

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางรัชฎากรณ์ คงประเสริฐ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ สินธุภูมิ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอรณิชชา พิทักษ์จารุพันธ์

  ครูผู้ช่วย

^