สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ ผางเวช

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • thumbnail

  นางภัทราภรณ์ น้อยอุ่นแสน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • thumbnail

  นายคณิต น้อยอุ่นแสน

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวรรณพล บาลี

  ครู ค.ศ.1

 • thumbnail

  นายบุญทัน ไชยนนท์

  พนักงานราชการ

^