Personnel

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา ภูลับ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางไพเราะ สิงห์วงษ์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายธนกฤต พศวัตชวภณ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์จิรา คำเขียว

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตรีรญา ซาโตะ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายธวัช ธาตุทอง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี โลหิต

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวกชพร ทองสิงห์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายจตุรภัทร หอมสมบัติ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายนุกูลเกียรติ สินธุภูมิ

  พนักงานราชการ

^