สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ชาวดร

  หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ แก้วงาม

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางมยุรี เถาวัลย์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางไอรดา สารไกรกร

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเปรมฤดี ฆารเจริญ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรัฐพร กลิ่นบรรทม

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฎฐกิตติ์ เพ็ชรหิน

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวาริศา ทีพารัตน์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ แก้วคุณ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขษิฐา พรมทา

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพจมาลย์ ไชยเจริญ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี ขันซ้าย

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวละมัย แก้วสุวรรณ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวชิรวิชญ์ พลกล้า

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววาสนา รุ่งอนุรักษ์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ ชาวค้อ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรันณ์ธร ทองโสภา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายณัฐพล อนันเอื้อ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอามรรัตน์ แดงพวง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ บัวทา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี อภิดล สิงห์วงษื

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางเอื้อมพร ไชยนนท์

  พนักงานราชการ(สายผู้สอน)

^