Personnel

ครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางบัวพันธ์ ปรัชญาประชากร

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวดวงพร สาสุนทร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวบุษรา อ่ำศรี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ บัวทา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ศรีทุม

  ครูธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวนัฐณิชา หาได้

  ครูอัตราจ้าง

^