การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                             การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดข้อมูล ไฟล์ดาวน์โหลด ↓
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
-ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -การดำเนินงานตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล -หลักเกณฑ์กลุ่มงานบริหารและทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย

    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
     หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-MOU โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี -รายงานผลการบริหารงาน
^