แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

       บบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ ประเด็นการตรวจ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
O1 โครงสร้างการบริหารงาน แสดงแผนผังงานแสดงโครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามผู้บริหารของสถานศึกษาและข้อมูลการติดต่อ
O3 อำนาจหน้าที่ บทบาทและอำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อเรา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A -เว็บบอร์ดของโรงเรียน
-กล่องข้อความFacebook โรงเรียน
O9 Social Network เว็บไซต์โรงเรียน www.namsompit.ac.th
-
Face book โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน -แบบสรุปการใช้งบประมาณแต่ละฝ่าย
-แบบสรุปการงบประมาณแบบรายเดือน

-ร
ายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอปีการศึกษา 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O13 คู่มือมาตฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คุู่มือมาตฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
O17 E-Service E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
-รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2562-ปี 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ปี 2562-ปี2563
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลกาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
-คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ 
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี แจ้งร้องเรียนทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -เว็บบอร์ดของโรงเรียน
-กล่องข้อความFacebook โรงเรียน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -มาตรการตรวจสอบการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-รายงานการประชุม
-ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
O34 เจตจำนงสุจริตของผุู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน -รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
-ภาพกิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิตประจำปี -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิตประจำปี
-ภาพกิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
-แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
-แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
O42 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
-แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
​​​​​​​
-แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​​​​​​​
O43 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

^