ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี 2563
โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 
^