ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้วยสะเต็มศึกษา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้วยสะเต็มศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิก>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิก>>ประกาศโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^