ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร

ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสมคิด ครูสุกัญญา ครูรสสุคนธ์และครูIsaac ครูMichael เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอน้ำโสม หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ. ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^