การฝึกภาคที่ตั้งของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์เตรียมอุดมฯ

1
^