ร่วมงานราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ

^