ศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา

^