สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาดูงานการทำผลิตภัณฑ์ยางพารา

1
^