กลุ่มงานงบประมาณ

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0061 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2363 (143.64 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0060 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2363 (144.73 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0059 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2363 (155.91 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0058 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2363 (157.32 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0057 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2363 (155.7 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0056 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2363 (154.21 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0055 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2363 (157.2 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0054 รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ เดือน กุมภาพันธ์.jpg รายงานสรุปผลประเภทเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2363 (164.15 KB) Admin ก.ย. 2563
E-04 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (81.16 KB) Admin ก.ย. 2563
E-02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม.pdf ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding) (361.07 KB) Admin ก.ย. 2563
E-01 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดต้้ง.pdf ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดต้้งตาามโครงการศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสะเต็มศึกษา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) (400.44 KB) Admin ก.ย. 2563
E-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาลปี 2563 โดยวิธีการคัดเลือก (793.04 KB) Admin ก.ย. 2563
B-01 บันทึกข้อความขอใช้รถ.doc บันทึกข้อความขอใช้รถ (44.5 KB) Admin ก.ย. 2563
1
^