ทำเนียบผู้บริหาร

                                              ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
 
   ลำดับ         ปีที่ดำรงตำแหน่ง            ชื่อผู้บริหาร        ตำแหน่ง
     1. 20 พ.ค. 2516 – 11 มิ.ย. 2518 นายประวิทย์   ฝังแก้ว ครูใหญ่ (รักษาการ)
     2. 11 มิ.ย. 2518 - 28 ก.ย. 2519 นายสงบ   ผลินยศ ครูใหญ่
     3. 28 ก.ย. 2519 - 18 พ.ค. 2521 นายสานิต  วีระเดชะ ครูใหญ่
     4. 19 พ.ค. 2521 - 14 ต.ค. 2528 นายจำรัส   สุวรรณบุตร อาจารย์ใหญ่
     5. 15 ต.ค. 2528  - 5 พ.ย. 2535 นายประสิทธิ์  ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการ
     6. พ.ย. 2535  - 3 ม.ค. 2542 นายพนัส  วุฒิสาร ผู้อำนวยการ
    7. ม.ค. 2542 - 25 ก.ค. 2551 นายวิเศษ    สิงหศิริ ผู้อำนวยการ
    8. 25 ก.ค. 2551 - 17 พ.ย. 2551 นายธีรพล     เพชรศรี รักษาการผู้อำนวยการ
    9. 17 พ.ย. 2551– 13 ม.ค. 2554 นายประโมทย์   พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการ
  10. ต.ค. 2552 – 14 ม.ค. 2554 นายธีรพล  เพชรศรี รักษาการผู้อำนวยการ
  11. 14 ม.ค. 2554 – 12 ธ.ค. 2555 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ
  12. 13 ธ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2557 นางสาวพเยาว์  จันทรมงคล ผู้อำนวยการ
  13. 30 ต.ค.2557 – 15 พ.ย. 2559 นายธวัช  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการ
 14. 16 พ.ย.2559 – 21 ต.ค.2563 นายประสุข  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ
 15. 22 ต.ค.2563 – ปัจจุบัน นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการ


 
^