โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับครูและผู้ปกครอง

http://namsompit.ac.th/datas/file/1590756242.pdf