โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์
ระดับชั้น ม.1   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMn7MeyTkZ0go1gTuurW1DCff66r7GToghaGMV74SrTRhAcA/viewform
ระดับชั้น ม.4   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddEKhS1FGI64q5S92BblT03Lr0zeHl4g_NxWCQu-rDTnXNmQ/viewform