โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 11

               วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู “โสมพิทย์น้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู” เพื่อแสดงความเคารพและปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางการศึกษาตามตั้งใจ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครู