โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ประกาศแก้ไขข้อความของคุณลักษณะและยกเลิกร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา