โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี