โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

วิทยากรอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และนักศึกษาศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน